хатуу ширхэгтэй ашигт малтмалын холбооны холбооны яам нүүрсээр хооллодог