Аргентиныг элсэн дээр зарах

BBCurse Mongol2 | Anar Reaktondr

Газар бүхий олборлох аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй (уурхай, элсэн чихэр, хөвөн) боолын хөдөлмөр, тэгш бус байдал, дарангуйлал болон улсын хатуу хяналт бүхий институцтэйгээр хөгжиж байхад ...

[...онлайн борлуулалт...]

Draft outline of paper on “Energy Macroeconomics and the ...

Үндсэн бүтээгдэхүүний экспорын ДНБ-д эзлэх хувийг хэвтээ тэнхлэг дээр, эдийн засгийн өсөлтийг босоо тэнхлэг дээр тус тус харуулжээ.

[...онлайн борлуулалт...]